ShRNA

 

Manufacturer: Santa Cruz Biotechnology, Inc